ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) ศาสตาจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์ประสานความร่วมมือไทยระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์  ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

Similar Posts