คำถามที่พบบ่อย

ยา PEP ป้องกัน HIV ได้กี่เปอร์เซ็นต์

สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า 80% หากมารับยาได้รับยาภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง การได้รับยาเร็ว การกินยาที่ตรงเวลา สม่ำเสมอ จนยาหมดจะส่งผลให้ยามีประสิทธิภาพ ในการป้องกันมากยิ่งขึ้น

Similar Posts