วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          วิทยาการก้าวไกล วิจัยศึกษา พัฒนาความรู้ ควบคู่บริการ ประสานงานเครือข่าย กระจายสู่สังคม

พันธกิจ            

          1.พัฒนาองค์ความรู้กระบวนวิธีและบริการที่เกี่ยวกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์และสังคม ซึ่งเหมาะสมจำเป็นสำหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยอาศัยขบวนการวิจัย และโครงการนำร่องที่กระทำอย่างเป็นระบบ

          2.เป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศและประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง