ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

Similar Posts