ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

เรื่อง  จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยไวรัส โรคติดเชื้อทางอณูวิทยา เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดสภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบการให้บริการด้านสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

          ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอให้บริการต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

2. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

4. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่าถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย

5. ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นนิติบุคคลผู้ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง(ออกแบบ) และเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก

6. ผู้เสนอให้บริการต้องมีผลงานและประสบการณ์การออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารประเภทห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ 2 พลัส (2 plus) ที่มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานที่ออกแบบแล้วเสร็จในช่วง 10 ปี ให้นับจากวันที่ส่งมอบผลงานออกแบบถึงวันยื่นซองเสนอให้บริการ เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากคู่สัญญา และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานเอกชนที่สภากาชาดไทยเชื่อถือ

7. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและของสภากาชาดไทย

8. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอให้บริการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

9. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอให้บริการรายอื่น ที่เข้าเสนอให้บริการให้แก่ สภากาชาดไทย ณ วันประกาศการจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอให้บริการจ้างครั้งนี้

10. ผู้เสนอให้บริการจะต้องจัดหัวหน้าทีมออกแบบด้านวิศวกรระดับสามัญ ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี และหัวหน้าทีมออกแบบด้านสถาปัตยกรรมหรือด้านสถาปัตยกรรมภายในระดับสามัญ ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด สภากาชาดไทยถือเสมือนว่าได้มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองเสนอให้บริการและเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

กำหนดเปิดซองเสนอให้บริการและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่  31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 7A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ในวันที่  31 สิงหาคม  2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

          กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 7A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาราคาของผู้เสนอให้บริการ หลังจากผู้เสนอราคาให้บริการได้นำเสนองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด

          การยื่นซองเสนอให้บริการ ผู้เสนอให้บริการจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองเสนอให้บริการโดยทางไปรษณีย์

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 8-11  สิงหาคม  2565  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-6711-5 ต่อ 502

Similar Posts