ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการตรวจ HIV-1/HIV-2 Qualitative (NAT)

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ HIV-1/HIV-2 Qualitative (NAT) ระยะเวลาในการรอผล 1 วันทำการ โดยคิดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับที่ รหัสรายการ ชื่อรายการรหัสกรมบัญชีกลาง ราคา ราคา (เบิก
ราชการได้)
ราคา (เบิก
ราชการไม่ได้)
1LD1241HIV-1/HIV-2 Qualitative
(NAT)
1,0001,000

Similar Posts