ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรดีเด่นในงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนบุคคล หน่วยงานองค์กร และชมรม ร่วมส่งผลงานด้านเอดส์ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม
3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น
4. สถานประกอบการดีเด่น
5. สถาบันการศึกษาดีเด่น
6. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น
7. ครอบครัวดีเด่น
8. ชมรมฯ / กลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประทานโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2564 ส่งผลงานพร้อมภาพประกอบมาที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเลขที่ 104 ถนนราชดำริเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่คุณสมชาติทาแกงโทร. 02-251-6711-5 ต่อ 119

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ สังคม สื่อสร้างสรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ครอบครัว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ ดังนี้

1. บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานด้านเอดส์ มากกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์ทั้งด้านการดูแล รักษา และการป้องกัน

2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นบุคคลที่ทำงานด้านเอดส์ มากกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์ รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูล ข่าวสารด้านเอดส์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม และลักษณะเด่นของสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

4. สถานประกอบการดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นสถานประกอบการ ที่ไม่บังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ไม่เลิกจ้างหากมีพนักงานติดเชื้อเอชไอวี และลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

5. สถาบันการศึกษาดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นสถานบันการศึกษา ที่มีการณรงค์ป้องกัน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอดส์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

6. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์งบประมาณและการช่วยเหลือ และลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

7. ครอบครัวดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นครอบครัวที่มีความเอื้ออาทรกับสมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ด้านเอดส์ให้กับชุมชนและสังคม และลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

8. ชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ เป็นชมรมฯ หรือกลุ่ม ที่มีการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และมีการส่งเสริม รณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ให้กับชุมชนและสังคม และลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์

Similar Posts