ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม)

เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2251 6711-5
โทรสาร : 0 2254 7577
อีเมล: pr.arc@redcross.or.th