ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยขอเชิญเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ-ความอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ในการจัดสร้าง “พระพิฆเนศ 25 ปี” นิตยสารดาราภาพยนตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย โดยกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในโครงการ “เพร็พ”  ลดการติดเอดส์ ในผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักแต่ด้อยโอกาส และ โครงการ “การให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการของคลีนิคนิรนาม”

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ได้ดำเนินการ โครงการ “ลดการติดเอดส์ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักแต่ด้อยโอกาสด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ” (เพร็พ พระองค์โสมฯ/Princess PrEP) โดยการเป็นโครงการการนำร่องมาตั้งแต่ปี 2559 และขยายผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ในศูนย์สุขภาพชุมชน  การดำเนินงานเป็นนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่ได้รับการผลักดันไปสู่นโยบายของประเทศ ปัจจุบันทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เห็นชอบปรับสิทธิประโยชน์ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยการให้บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือ เพร็พ ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงสูงทุกกลุ่มในพื้นที่ที่มีความพร้อม

โครงการ “การให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการของคลีนิคนิรนาม” โดยผู้มีสิทธิที่จะได้รับการขออนุเคราะห์ ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายการที่จะได้รับการอนุเคราะห์ ได้แก่ การรับบริการทางการแพทย์ และกองทุนยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่เหมาะสมอันเป็นผลให้ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเท่าเทียม และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การตีตราและการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงการรับบริการด้านเอชไอวี

ค่าจัดส่งภายในประเทศ : ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ส่ง EMS 200 บาท, ขนาดความสูง 1 นิ้ว ส่ง EMS 50 บาท

สามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 หรือบริจาคด้วยตนเองผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-5-64300-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา: สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝากที่ธนาคารประทับตรารับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเขียน ชื่อ–ที่อยู่ กรุณาระบุคำนำหน้านาม (นาย,นาง,นางสาว) ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

โดยส่งมาที่:
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 โดยติดต่อได้ทาง

  • E-mail: finance.aids@redcross.or.th
  • LINE ID: finance_aids
  • โทรสาร: 02 254 7577
  • โทรศัพท์: 02 251 6716 หรือ 02 251 6711-5 ต่อ 510-515
  • โทรศัพท์มือถือ: 09 4809 0707

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2251 6716 หรือ 09 4809 0707

Similar Posts