บริการ Same day ART

Same-Day ART (Antiretroviral Therapy) คือ การเริ่มยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ (Newly-diagnosed) และ ผู้ที่เคยทราบผลการติดเชื้อเอชไอวีมาก่อนแล้ว (Re-engaged) ภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วที่สุด และตอบสนองต่อมาตรการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ของประเทศ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ได้ในปี พ.ศ. 2573

เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการวันจันทร์–ศุกร์เวลา 08.30-15.00 น.